French demonstrating against Israeli Crimes arrested (in English, French and Polish)

We received from friends in Paris the followwing letter wchich we publish

Please transfer this information all over the world and address to French embassies about it !

Prosze rozpropagowac ta wiadomosc i interweniowac przy francuskich ambasadach na ten temat !

Objet : TR: 5 gardes à vue à Paris

Le message envoyé à la presse aujourd’hui

The May Five: The National Alliance of communists (ANC), attacked for its courage!

Les cinq de mai : L’ANC, attaquée pour son courage !

Piątka Majowa: Narodowy Sojusz Komunistow (ANC) zaatakowana za swą odwagę!

dimanche 16 mai 2021 par Jean Penichon

The May Five: The National Alliance of communists (ANC), attacked for its courage!

Sunday 16 May 2021 by Jean Penichon

During the demonstrations denouncing the Israeli violence against the Palestinians in Gaza, five demonstrators, including a member of the ANC national council, were arrested and held in police custody in Paris.

We had warned the authorities who thought they were intimidating us by banning the Paris demonstration that nothing would make us back down. The defence of Palestinian human rights and the denunciation of the disproportionate violence of the colonialist state of Israel cannot be negotiated. It is a demand that must be won through fierce resistance.

In front of the quantity of police forces deployed, it took real courage to take part in this demonstration. It is for this courage, five of our comrades are paying for by being taken under arrest into custody.

As we wrote in our statement of 14 May; “Anger is not decreed, it is declared for the ANC which can no longer bear the 73 years of plunder and crimes that followed the Naqba.

Read also:
Quand le déni des droits est au pouvoir

As it should be, we will do everything we can to help our comrades who are prisoners of this government to have them released. A State power that is so afraid of the anger of its population that it uses more and more methods reminiscent of those of the France during the German occupation. Is it the Israeli example of behaving in occupied Palestine like the Nazi army in France that gives it such ideas?

And once again, all communists must enter into resistance. It is a violent struggle that is underway and we will not back down.

In the current period which requires fighters, we will always be present.

The five of May 15, 2021 are the first steps in the direction of a more and more repressive State.


Lors des manifestations dénonçant les violences israéliennes à l’encontre des palestiniens de Gaza, à Paris cinq manifestants, dont un membre du conseil national de l’ANC, ont été retenus en garde à vue.

Nous avions prévenu ce pouvoir qui croyait nous intimider en interdisant la manifestation parisienne que rien ne nous ferait reculer. La défense des droits humains des palestiniens et la dénonciation des violences disproportionnées de l’État colonialiste d’Israël ne peuvent pas se négocier. C’est une exigence qui se gagne par une résistance acharnée.

Devant la quantité de forces de l’ordre déployées, il fallait vraiment du courage pour prendre part à cette manifestation. C’est ce courage que cinq de nos camarades payent par leur garde à vue.

Comme nous l’avons écrit dans notre déclaration du 14 mai dernier ; « La colère ne se décrète pas, elle se déclare pour l’ANC qui ne supporte plus les 73 ans de spoliations et de crimes qui suivent la Naqba. »

Comme il se doit, nous allons faire tout notre possible pour venir en aide à nos camarades prisonniers de ce pouvoir et les faire libérer. Pouvoir qui a tellement peur de la colère de sa population, qu’il utilise de plus en plus des méthodes qui rappellent celles de la France de l’occupation allemande. Est-ce l’exemple israélien qui se comporte en Palestine occupée comme l’armée nazi en France qui lui donne des idées ?

Read also:
The European Union: The Threat of Disintegration

Et encore une fois, tous les communistes doivent entrer en résistance. C’est une lutte violente qui s’engage et nous ne reculerons pas.

Dans la période actuelle qui demande des combattantes et des combattants nous répondrons toujours présents.

Les cinq du 15 mai 2021 en sont les prémices.

http://ancommunistes.fr/spip.php?article3122


Piątka Majowa: Narodowy Sojusz Komunistow (ANC) zaatakowana za swą odwagę!

Niedziela 16 maja 2021 r. przez Jean Penichon

Podczas demonstracji potępiających izraelską przemoc wobec Palestyńczyków w Gazie, w Paryżu pięciu demonstrantów, w tym członek Rady krajowej Narodowego Sojuszu Komunistow (ANC), zostało zatrzymanych przez policję.

Ostrzegliśmy władze, które uważały, że zastraszają nas zakazując demonstracji w Paryżu, że nic nie zmusi nas do wycofania się. Obrona palestyńskich praw człowieka i potępienie nieproporcjonalnej przemocy ze strony kolonialistycznego państwa Izrael nie może być przedmiotem negocjacji. Jest to żądanie, które musi zostać wywalczone poprzez zaciekły opór.

Udział w tej demonstracji wymagał prawdziwej odwagi w obliczu ilości rozmieszczonych sił policyjnych. To właśnie za tę odwagę pięciu naszych towarzyszy płaci aresztowaniem.

Jak napisaliśmy w naszym oświadczeniu z 14 maja: “Gniew nie jest zadekretowany, jest zadeklarowany dla ANC, który nie może już dłużej znieść 73 lat pladrowania i zbrodni, które następowaly po Naqba.

Tak jak powinno to być, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc naszym towarzyszom, którzy są więźniami tej władzy i doprowadzić do ich uwolnienia. Władza, która tak bardzo boi się gniewu swojej ludności, że stosuje coraz częsciej metody przypominające te, które stosowano we Francji w czasie okupacji niemieckiej. Czy to za przykładem Izraela, który zachowuje się w okupowanej Palestynie jak armia nazistowska we Francji, i co podsuwa mu pomysły?

Read also:
Trump says he ordered withdrawal of US troops from Syria. Does he mean it?

I jeszcze raz przy tej okazji, powtarzamy, ze wszyscy komuniści powinni wejść do ruchu oporu. Toczy się brutalna walka i nie cofniemy się przed niczym.

W obecnym okresie, który wymaga bojowników, będziemy zawsze obecni.

Piątka z 15 maja 2021 r. to pierwsze kroki do panstwa systematycznie represyjnego.

http://ancommunistes.fr/spip.php?article3122